ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการโครงการมุฑิตาจิต ปี ๒๕๖๐


กำหนดการโครงการมุฑิตาจิต ปี ๒๕๖๐

“ดาวประดับฟ้า...ศึกษาศาสตร์”

วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐

ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

 

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.

พิธีกรกล่าวนำเข้าสู่พิธีการ

 

ประธานโครงการกล่าวรายงาน

 

คณบดีกล่าวเปิดงาน/ แสดงกตัญญุตาคารวะ/ มอบของที่ระลึก

๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕ น.

ยลประวัติ และผลงานดาวประดับฟ้า

๐๙.๔๕ – ๑๐.๓๐ น.

พิธีกรกล่าวนำเข้าสู่การแสดงชุดพิเศษ

 

เลิศล้ำอำลา ดาวประดับฟ้า...ศึกษาศาสตร์

 

  • ส่องสว่างสุกสกาว...ดาวดวงเด่น

 

  • สง่างามเยือกเย็น...ดาวเป็นที่รัก

 

  • เจิดจรัสแวววาว...ดาวพราวระยับ

 

  • ทรงคุณค่าคณานับ...ดาวแห่งศรัทธา

๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.

ถ้อยวจีจากท่านก่อนอำลา

๑๑.๐๐ – ๑๑.๑๐ น.

ผู้แทนผู้อาวุโสกล่าวให้ข้อคิด

๑๑.๑๐ – ๑๑.๓๐ น.

ถ่ายภาพร่วมกัน

 

ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

 

**การแต่งกาย สีนวล สีเงิน หรือสีกรมท่า (ติดโบว์ดำไว้ทุกข์) งดสีฉูดฉาด

 

  รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ 1 ตุลาคม 2560

 

 

 

ลำดับ

ที่

ชื่อ-สกุล

หน่วยงาน

หมายเหตุ

ผู้เกษียณอายุครบต่ออายุราชการ (พนักงานปรับสถานภาพ)

1.

รศ.ดร.พนิต เข็มทอง

ภาควิชาอาชีวศึกษา

 

2.

รศ.ดร.พรทิพย์ ไชยโส

ภาควิชาการศึกษา

 

3.

รศ.จงกล แก่นเพิ่ม

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

 

4.

รศ.ดร.ณรงค์ สมพงษ์

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

 

5.

รศ.เจริญ กระบวนรัตน์

ภาควิชาพลศึกษา

ลาออก 1 มี.ค.60

ผู้เกษียณอายุครบ 60 ปี(ข้าราชการ, พนักงานมหาวิทยาลัยปรับสถานภาพ, พนักงานมหาวิทยาลัย)

6.

รศ.ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล

ภาควิชาการศึกษา

 

7.

รศ.ดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล

ภาควิชาอาชีวศึกษา

 

8.

ผศ.ดร.สุดารัตน์ สารสว่าง

ภาควิชาการศึกษา

 

9.

ผศ.ดร.มณฑป ไชยชิต

ภาควิชาการศึกษา

 

10.

ดร.อัจฉรา เสาว์เฉลิม

ภาควิชาพลศึกษา

 

11.

ผศ.ณัฐธีร์ เรืองศิลป์ชัย

โรงเรียนสาธิตฯ

 

12.

ผศ.ทวีพร ดิษฐคำเริง

โรงเรียนสาธิตฯ

 

13.

ผศ.ทัศนี กิตติไชย

โรงเรียนสาธิตฯ

 

14.

ผศ.บุษรินทร์ วรบวร

โรงเรียนสาธิตฯ

 

15.

ดร.พรพนา วัฒนเสรี

โรงเรียนสาธิตฯ

 

16.

ผศ.รวีโรจน์ จันทร์หอม

โรงเรียนสาธิตฯ

 

17.

ผศ.ระพีพร ศุภมหิธร

โรงเรียนสาธิตฯ

 

18.

อ.สมจิตร์ เฉลิมสุวิวัฒนาการ

โรงเรียนสาธิตฯ

 

19.

อ.สุมิตรา เลี้ยงจรูญรัตน์

โรงเรียนสาธิตฯ

 

20.

ผศ.อรุณี นาคเสน

โรงเรียนสาธิตฯ

 

21.

อ.อาภาภัสร์ สุวรรณสิงห์

โรงเรียนสาธิตฯ

 

22.

นางธีรดา รุจิกัณหะ

สำนักงานเลขานุการ

 

23.

นายไพโรจน์ สิทธิผกาผล

สำนักงานเลขานุการ

 

24.

นางสุรีพร เนตรสว่าง

สำนักงานเลขานุการ

 

ผู้เกษียณอายุครบ 60 ปี(ลูกจ้างประจำ)

25.

นายดนัย หงษ์ทอง

สำนักงานเลขานุการ

 

26.

นายวิชิต ทูลขุนทด

สำนักงานเลขานุการ

 

ผู้เกษียณอายุครบ 60 ปี(พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้)

27.

นางรัตนา จันทร์ขอนแก่น

โรงเรียนสาธิตฯ

 

 


จำนวนการเข้าชม : 365 ครั้ง