ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 โครงการภาคพิเศษ


การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 โครงการภาคพิเศษ

ตั้งแต่ 6 มีนาคม  – 30 เมษายน 2560

 

โปรดตรวจสอบคุณสมบัติของท่านให้ตรงตามความต้องการของสาขาในเอกสารประชาสัมพันธ์รับสมัคร

 

 

ระดับปริญญาโท

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา                        เอกสารประชาสัมพันธ์        ใบสมัคร            แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร

สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา                                 เอกสารประชาสัมพันธ์         ใบสมัคร            แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา          เอกสารประชาสัมพันธ์         ใบสมัคร            แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร

สาขาวิชาพลศึกษา                                    เอกสารประชาสัมพันธ์         ใบสมัคร            แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร

สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา       เอกสารประชาสัมพันธ์         ใบสมัคร            แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร

สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา              เอกสารประชาสัมพันธ์         ใบสมัคร            แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร

สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา         เอกสารประชาสัมพันธ์         ใบสมัคร            แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน                      เอกสารประชาสัมพันธ์         ใบสมัคร            แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร

 

ระดับปริญญาเอก

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา                           เอกสารประชาสัมพันธ์     ใบสมัคร            แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร

สาขาวิชาอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เอกสารประชาสัมพันธ์   ใบสมัคร            แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา              เอกสารประชาสัมพันธ์     ใบสมัคร            แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร

 

ผลสอบภาษาอังกฤษของผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก

แบบฟอร์มขอผ่อนผันการส่งผลการสอบภาษาอังกฤษ  สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาเอก

 

ผู้สมัครยื่นใบสมัครที่แนบหลักฐานครบถ้วนได้ทุกวัน เวลา 09.00-1500 น. (พักกลางวัน 12.00 – 13.00 น.)

ยกเว้นวันพุธ-วันพฤหัสบดี และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ  คณะศึกษาศาสตร์

 

            ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ  ปิดทำการ วันที่ 13 – 17 เมษายน  2560                                                                                


จำนวนการเข้าชม : 4444 ครั้ง