พันธกิจคณะศึกษาศาสตร์


พันธกิจคณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

พันธกิจคณะศึกษาศาสตร์

1. จัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 และรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21
2. ยกระดับการวิจัยที่พัฒนานวัตกรรมและตอบโจทย์ของสังคม และการบริการวิชาการเชิงรุกที่ชี้นำสังคมและสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร
3. สร้างระบบวิเทศสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับสมรรถนะขององค์กรแนวใหม่ ทั้งการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน การจัดการเรียนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยี การพัฒนาทักษะทางภาษา สมรรถนะในการวิจัย และความก้าวหน้าทางวิชาการ บนฐานปฏิบัติงานที่เท่าเทียมกันระหว่างบุคลากรหลักและบุคลากรสายสนับสนุน
6. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน
7. พัฒนานิสิตให้มีความสามารถทางวิชาการ ทักษะการเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 และความเป็นผู้นำผ่านกิจกรรมในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร