ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ เงื่อนไข การให้ทุนการศึกษา จากเงินกองทุนพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร์...


ประกาศคณะกรรมการกองทุนคณะศึกษาศาสตร์

เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ เงื่อนไข การให้ทุนการศึกษา

จากเงินกองทุนพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร์

---------------

 

          เพื่อให้การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติในการใช้เงินกองทุนพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์จ่ายเป็นทุนการศึกษาให้กับนิสิตของคณะศึกษาศาสตร์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 11.1 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยกองทุนของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2547 และโดยมติของคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่  10 มิถุนายน พ.ศ. 2558 จึงให้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินกองทุนให้กับนิสิตของคณะศึกษาศาสตร์ดังนี้

 

ข้อ 1  ในประกาศนี้

“มหาวิทยาลัย”            หมายความว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“คณะ”                        หมายความว่า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“คณะอนุกรรมการ”         หมายความว่า คณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร์ตามประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนานิสิต   คณะศึกษาศาสตร์ ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555

“นิสิต”                       หมายความว่า นิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรปกติของคณะศึกษาศาสตร์

“ทุน”                         หมายความว่า เงินหรือทรัพย์สินที่จ่ายให้สำหรับสนับสนุนการศึกษาและ/หรือ การพัฒนานิสิต

 

ข้อ 2  ประเภททุน แบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้

2.1  ประเภทที่ 1 ทุนสนับสนุนการศึกษา ประเภทเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา เป็นทุนสนับสนุนการศึกษาที่ให้เปล่าแก่นิสิต จำนวนไม่เกิน 100 ทุน/ปีการศึกษา โดยให้ทุนละไม่เกิน 26,000 บาท

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และเงื่อนไขการให้ทุน

2.1.1 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

2.1.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี และมีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาอย่าง

สม่ำเสมอ

 

2.1.3 สำหรับนิสิตที่ได้รับทุนกู้ยืมจากกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาจากรัฐบาล (กยศ./กรอ.) จะไม่ได้รับเป็นเงินสด แต่จะต้องเปิดบัญชีร่วมกับประธานคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้จะสามารถเบิกเงินได้เมื่อสำเร็จการศึกษา เพื่อชำระหนี้ให้กับกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาจากรัฐบาล (กยศ./กรอ.)

2.1.4 ผู้รับทุนการศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่คณะศึกษาศาสตร์ขอความร่วมมือโดยผ่านความเห็นชอบจากรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการศึกษา

2.1.5 กรณีที่นิสิตได้รับทุนจากกองทุนพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร์ไปแล้ว ต่อมาคณะอนุกรรมการ ตรวจพบว่า ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการให้ทุนหรือมิได้ใช้ทุนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา คณะอนุกรรมการจะยกเลิกและให้ส่งคืนเงินทุน หรืองดการให้ทุน แล้วแต่กรณี

2.1.6 การจ่ายเงินทุนสนับสนุนจ่ายเป็นเงินสด 2 งวด โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท ทั้งนี้จะประกาศวันรับเงินทุนให้ทราบพร้อมกับการประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนจากกองทุน  พัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์

2.2  ประเภทที่ 2 ทุนสนับสนุนการศึกษา ประเภทเสริมสร้างรายได้ เป็นทุนที่ให้นิสิตมาช่วยปฏิบัติงานภายในคณะศึกษาศาสตร์ ทุนละไม่เกิน 2,000 บาท/เดือน จำนวนทุนอยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการ

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และเงื่อนไขการให้ทุน

2.2.1 เป็นผู้มีความประพฤติดี และมีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ

2.2.2 เป็นผู้มีความตั้งใจในการทำงาน และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

2.2.3 ผู้รับทุนการศึกษาจะต้องทำงานตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย ทั้งงานด้านวิชาการหรืองานทั่วไป โดยจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการศึกษา

2.2.4 การจ่ายเงินทุนสนับสนุนจ่ายเป็นเงินสดตามเวลาที่ทำงานจริง ในอัตรา 40 บาท/ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 2,000 บาท/เดือน

2.3 ประเภทที่ 3 ทุนสนับสนุนการศึกษา ประเภทฉุกเฉิน เป็นทุนที่ให้นิสิตซึ่งอยู่ในภาวะประสบปัญหาทางเศรษฐกิจหรือความเดือดร้อนอันเกิดจากเหตุฉุกเฉิน จำนวนทุนและมูลค่าของเงินทุนอยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการ ไม่เกินทุนละ 13,000 บาท/ปีการศึกษา

 

 

     หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และเงื่อนไขการให้ทุน

2.3.1 เป็นผู้มีความประพฤติดี และมีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ

2.3.2 เป็นผู้ที่อยู่ในภาวะที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจ       อันเนื่องมาจากบิดามารดาหรือผู้อุปการะประสบอุบัติเหตุ วินาศภัย การเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือไร้ความสามารถอย่างกะทันหัน หรือเหตุอื่นๆ ที่คณะอนุกรรมการพิจารณาแล้วมีมติเห็นควรได้รับการสนับสนุน

2.3.3 ผู้รับทุนการศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่คณะศึกษาศาสตร์ขอความร่วมมือ โดยผ่านความเห็นชอบจากรองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต และจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการศึกษา

2.4 ประเภทที่ 4 ทุนสนับสนุนการศึกษา ประเภทกิจกรรมพัฒนานิสิต เป็นทุนที่ให้แก่โครงการที่ดำเนินการผ่านสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร์

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และเงื่อนไขการให้ทุน

2.4.1 เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยนิสิต

2.4.2 เป็นกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ดำเนินการโดยสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ โดยคณะอนุกรรมการจะพิจารณาให้การสนับสนุนตามความจำเป็นและความเหมาะสม หรือเป็นกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ดำเนินการโดยสาขาวิชาต่างๆ ภายในคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตในสาขาวิชา ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา โดยคณะอนุกรรมการจะพิจารณาให้การสนับสนุนทุนเป็น 2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละไม่เกิน 30,000 บาท หรือปีการศึกษาละไม่เกิน 60,000 บาท

2.5 ประเภทที่ 5 ทุนสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล เป็นทุนที่ให้ แก่นิสิตที่มีความประพฤติดีเป็นที่ยอมรับ ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย ทุนนี้สำหรับนิสิตไปศึกษาหรือไปทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ รวมทั้งการไปนำเสนอผลงาน วิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ในต่างประเทศ

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และเงื่อนไขการให้ทุน

2.5.1 เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.5.2 เป็นผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ภาษาต่างประเทศและผ่านความเห็นชอบจากมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์

 

2.5.3 โครงการที่เข้าร่วมเป็นโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการในด้านการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และศิลปวัฒนธรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยที่ทำความตกลงกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ หรือในลักษณะอื่นใดตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนานิสิตกำหนด โดยถือมติ          ที่ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์               เป็นที่สิ้นสุด

2.5.4 กรณีผู้ที่ไปนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ต้องเป็นผู้ที่มีผลงานทางวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นที่ยอมรับของสาขาวิชา และคณะศึกษาศาสตร์ สามารถนำเสนอต่อเวทีนานาชาติได้ โดยผ่านการประเมินจากสาขาวิชา และคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์

2.5.5 ผู้รับทุนการศึกษามีสิทธิ์รับทุนได้ไม่เกิน 2 ครั้ง

2.5.6 ผู้รับทุนการศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่คณะศึกษาศาสตร์ขอความร่วมมือโดยผ่านความเห็นชอบจากรองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต และจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการศึกษา

2.5.7 การจ่ายเงินสนับสนุน จ่ายเป็นเงินสด ทุนละไม่เกิน 20,000 บาท (ตามที่จ่ายจริง) โดยจะสนับสนุนเป็นค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าลงทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

 

ข้อ 3  การสมัครขอทุนการศึกษา นิสิตที่ประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

3.1 นิสิตที่ประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา ประเภทที่ 1-3 และ 5 สามารถขอ ใบสมัครได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของคณะศึกษาศาสตร์ และยื่นใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์

3.2 นิสิตที่ประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา ประเภทที่ 4 สามารถเสนอโครงการผ่านทางสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ตามแบบฟอร์มของสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์     

 

ข้อ 4  การคัดเลือก

4.1 คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาประเภทที่ 1 และ 3 โดยการสัมภาษณ์นิสิต และ/หรือตรวจสอบสภาพภูมิลำเนาของผู้ขอรับทุนและจะแจ้งให้นิสิตผู้ได้รับการพิจารณาทุนให้รับทราบภายหลังการคัดเลือก

4.2 คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาประเภทที่ 1-3และ 5  ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยและคณะศึกษาศาสตร์จัดขึ้น

4.3 คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาประเภทที่ 4           ที่ผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา และคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์

4.4 ผลการพิจารณาจากการคัดเลือกของคณะอนุกรรมการถือเป็นที่ยุติ

 

ข้อ 5  การมอบทุนการศึกษา

5.1 ทุนสนับสนุนการศึกษาประเภทที่ 1 การมอบทุนแบ่งเป็น 2 งวด คือ งวดที่ 1 ในวันไหว้ครูคณะศึกษาศาสตร์ และงวดที่ 2 ในวันสงกรานต์ของคณะศึกษาศาสตร์ของทุกปี

5.2 ทุนสนับสนุนการศึกษาประเภทที่ 2 ผู้รับทุนต้องยื่นหลักฐานการปฏิบัติงานก่อนวันที่  5 ของเดือนถัดไป และสามารถรับทุนได้หลังจากวันที่ 10 ของเดือนที่ยื่นหลักฐาน

5.3 ทุนสนับสนุนการศึกษาประเภทที่ 3 ผู้รับทุนสามารถรับทุนได้หลังจากวันที่ยื่นใบสมัครและผ่านการอนุมัติแล้วภายใน 30 วัน

5.4 ทุนสนับสนุนการศึกษาประเภทที่ 4 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการสามารถรับทุนได้หลังจากส่งเรื่องขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายแล้ว 2 สัปดาห์

5.5 ทุนสนับสนุนการศึกษาประเภทที่ 5 ผู้รับทุนสามารถรับทุนได้หลังจากวันที่ยื่นใบสมัครและผ่านการอนุมัติแล้วภายใน 30 วัน

 

ข้อ 6  การหมดสิทธิ์ของผู้ได้รับทุนการศึกษา

ผู้ได้รับทุนจะหมดสิทธิ์ในทุนการศึกษาตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

6.1 ผู้ได้รับทุนถึงแก่กรรม

6.2 ผู้ได้รับทุนขาดคุณสมบัติส่วนใดส่วนหนึ่งในข้อคุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา  แต่ละประเภท

6.3 ผู้ได้รับทุนลาพักการศึกษาโดยไม่มีเหตุอันควร

6.4 ผู้ได้รับทุนสละสิทธิ์โดยมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร

                 

ข้อ 7  อำนาจการอนุมัติสั่งจ่ายเงินจากกองทุนพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์

ให้คณบดีเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินกองทุนตามข้อ 6 แห่งประกาศมหาวิทยาลัย -เกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยกองทุนของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2547

ประกาศ ณ วันที่  29 มิถุนายน  พ.ศ. 2560