ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
  • ระบบจองห้องประชุม
  • ระบบลงรับหนังสือ
  • ระบบฐานข้อมูลบุคลากร
  • ระบบประเมินผู้บริหาร
  • ระบบฐานข้อมูลนิสิต คณะศึกษาศาสตร์
  • ระบบแจ้งขอรับบริการด้านสารสนเทศ