คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชาอาชีวศึกษา

ภาควิชาอาชีวศึกษา

ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เริ่มต้นจากมีการย้ายแผนกวิชาเกษตรนิเทศไปสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ และตั้งชื่อใหม่ว่า ภาควิชาอาชีวศึกษา (ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแบ่งภาควิชาในมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2512 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 ) และ ได้มีการขยายขอบเขตภาระหน้าที่ของภาควิชาให้ครอบคลุมการจัดการศึกษาด้านอื่น ๆนอกเหนือจากด้านศึกษาศาสตร์เกษตร นอกจากนี้คณะศึกษาศาสตร์ได้รับโอนหลักสูตร 4 ปี ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เกษตร ซึ่งเปิดอยู่ในภาควิชาเกษตรนิเทศของคณะเกษตรมาที่ภาควิชาอาชีวศึกษา

ขณะเดียวกัน ในปี พ.ศ. 2513 ภาควิชาอาชีวศึกษาได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ – เกษตร โดยรับผู้ที่จบ มศ.5 ข้าราชการครูผู้มีวุฒิ ปวส. ปม.ก หรือเทียบเท่า รวมทั้งเปิดหลักสูตรปริญญาโทคุรุศาสตร์เกษตรและส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเป็น.โครงการร่วมกับสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

พ.ศ. 2514 ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์- คหกรรมศาสตร์ สำหรับข้าราชการที่มีวุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2520 ได้เปิดรับผู้ที่จบ มศ.5 เข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวเป็นปีแรกด้วย

พ.ศ.2522 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ขยายวิทยาเขตไปตั้งอยู่ที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งภาควิชาอาชีวศึกษาได้ย้ายไปจัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตนี้จำนวน 1 หลักสูตร คือหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาศึกษาศาสตร์-เกษตร ซึ่งมีนิสิตสาขาวิชาศึกษาศาสตร์-เกษตรของวิทยาเขตบางเขนย้ายไปเรียนที่วิทยาเขตกำแพงแสนเพียงชั้นปีที่ 2 และ 3 และจัดการเรียนการสอนจนกระทั่งครบทุกชั้นปี

พ.ศ. 2523 ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ – คหกรรมศาสตร์ (คหกรรมศาสตรศึกษา)

พ.ศ. 2524 ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่

พ.ศ. 2525 ได้เปิดสอนหักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี สาขาวิชาธุรกิจ ศึกษา รับผู้จบ ปวส. หรือเทียบเท่า

พ.ศ. 2533 จัดทำหลักสูตรธุรกิจศึกษา 4 ปี

พ.ศ. 2534 ได้ปิดหลักสูตรธุรกิจศึกษา 2 ปี

พ.ศ. 2541 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรธุรกิจศึกษา 4 ปี และในปีเดียวกัน ภาควิชาอาชีวศึกษาได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษา(ภาคปกติ) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เปิดทางด้านอาชีวศึกษาแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย ณ วิทยาเขตบางเขน

พ.ศ. 2545 ภาควิชาอาชีวศึกษาได้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาคพิเศษ) ณ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2547 ได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีผลิตครู 5 ปี จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจศึกษา) และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตรศึกษา)

พ.ศ. 2549 เปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจศึกษา)

พ.ศ. 2550 เปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ สาขาวิชาพัฒนอาชีวศึกษา

พ.ศ. 2551 เปิดหลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เพิ่มอีก 2 หลักสูตร คือ

1. สาขาวิชาพัฒนอาชีวศึกษา ภาคพิเศษ
2. สาขาวิชาธุรกิจศึกษา ภาคพิเศษ

พ.ศ. 2552 ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาธุรกิจศึกษา เป็นหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา) .

เว็บไซต์ภาควิชา :www.voc.edu.ku.ac.th