คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2512 โดยมี 3 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาการศึกษา ภาควิชาพลศึกษา และภาควิชาอาชีวศึกษา
ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 ได้เปิดหลักสูตร ปริญญาโทสาขาต่าง ๆ และในขณะนั้นภาควิชาการศึกษาได้เปิดหลักสูตรปริญญาโทสาขาการสอน (Master of Arts in Teaching) ในขณะเดียวกันสาขาเทคโนโลยีการศึกษาก็เริ่มมีบทบาท โดยมีวิชาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เพื่อตอบสนองหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาการสอนต่าง ๆ โดยต้องเรียนวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ได้แก่ วิชาเทคโนโลยีการศึกษาขั้นสูง ซึ่งผู้สอนในตอนแรกได้แก่ อาจารย์ ฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ์และอาจารย์สุรชัย ประเสริฐสรวย ในเวลาเดียวกัน ศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณ คณบดีในขณะนั้น ได้ดำเนินการสนับสนุนการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา โดยจะแยกออกมาจากภาควิชาการศึกษา รวมทั้งการสร้างหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา จากนั้นมาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสร้างหลักสูตรและทำโครงการเปิดภาควิชา ในช่วงระยะเวลาของคณบดี 2 สมัยคือ ผศ.ดร.บุญธรรม จิตต์อนันต์ และ ผศ.ดร.รุ่ง เจนจิต มีกรรมการดำเนินการรวมทั้งหมด 3 ชุด จนกระทั่งดำเนินการสร้างหลักสูตรแล้วเสร็จ เสนอมหาวิทยาลัยใน พ.ศ. 2524 และเสนอทบวงมหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติหลักสูตร จนกระทั่งได้รับอนุมัติ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2527 ปลายปี พ.ศ. 2527 สมัย ผศ.ดร.ยุพา วีระไวทยะ เป็นคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการจัดตั้งภาควิชา เพื่อให้การดำเนินการได้บรรลุผลและทันการกับการได้รับอนุมัติจัดตั้งภาควิชาโดยมีอาจารย์ปราณี นนทมาศ เป็นประธาน อาจารย์ฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ์ ผศ.สาโรจน์ แพ่งยัง อาจารย์กฤชฎา ฮวบดี และอาจารย์ ดร.วีระ ไทยพานิช เป็นกรรมการ ได้ดำเนินการจัดทำโครงร่างการจัดบริหารงานภาควิชา การจัดเตรียมงาน และการดำเนินการเปิดรับนิสิตปริญญาโทรุ่นแรก การจัดบุคลากร การจัดการเรียนการสอน การจัดทำงบประมาณ การจัดหาครุภัณฑ์และวัสดุการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยการให้การศึกษา การผลิตบัณฑิต งบประมาณ การจัดทำโครงการต่าง ๆ การให้บริการวิชาการ โครงการวิจัย โครงการผลิตสื่อ โครงการฝึกอบรม/สัมมนาและการให้คำแนะนำปรึกษา จนกระทั่งภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็นภาควิชา เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2528 ในระยะแรกสภามหาวิทยาลัยฯอนุมัติให้อาจารย์ปราณี นนทมาศ เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา ต่อมาเมื่อได้ดำเนินการสรรหาหัวหน้าภาควิชาแล้ว สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้แต่งตั้งให้ ผศ.ฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ์ เป็นหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2528

ซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาตามวาระต่อ ๆ มาประกอบด้วย

  • อาจารย์ปราณี นนทมาศ พ.ศ. 2535-2537
  • รศ.ดร.สาโรจน์ แพ่งยัง พ.ศ. 2537-2541
  • รศ.จงกล แก่นเพิ่ม พ.ศ. 2541-2544
  • รศ.สุวิช บุตรสุวรรณ พ.ศ. 2544-2551
  • ผศ.น.ต.ดร.สัญชัย พัฒนสิทธิ์ พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน


  • แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2012 เวลา 10:35 น. ).

    เว็บไซต์ภาควิชา :www.edtech.edu.ku.ac.th