คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชาพลศึกษา

ประวัติความเป็นมาภาควิชาพลศึกษา

ในปี พ.ศ. 2509 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้ตั้งภาควิชาพลศึกษา จากคณะ กรรมการสภาการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยให้สังกัดเบื้องต้นกับคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์จนกว่าจะมีการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ ขณะนั้นมี ศ.ดร.สุชีพ รัตรสาร เป็นหัวหน้าภาควิชา พลศึกษา จากนั้นในปี พ.ศ. 2510 ได้เริ่มจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. พลศึกษา) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. พลศึกษา) ซึ่งแล้วเสร็จและเปิดรับนิสิตเข้าศึกษารุ่นแรกในปี พ.ศ. 2512

ปี พ.ศ. 2513 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้สถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษาจึงย้ายจาก คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ มาสังกัดอยู่ภายใต้คณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2513 โดยมี ศ.ดร.สุวรรณ เกษตรสุวรรณ เป็นหัวหน้าภาควิชาพลศึกษา เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อตามโครงการผลิตบัณฑิตปริญญาตรี สาขาวิชาเอก พลศึกษา

ปี พ.ศ. 2524 ได้เปิดรับข้าราชการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ตามโครงการปรับปรุงวิทยฐานะ ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา) (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 ได้เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรขั้นสูง(ป.กศ.สูง)ทางพลศึกษา จากวิทยาลัยพลศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(พลศึกษา) (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) และในปีเดียวกันได้เปิดให้มีการเรียนการสอนในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสุขศึกษา (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) อีกด้วย

ปี พ.ศ. 2526 ภาควิชาพลศึกษาได้เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมต่างจังหวัดเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีตามโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อของโรงเรียนมัธยมในท้องถิ่น ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากนักเรียนในท้องถิ่นจังหวัดต่างๆ สมัครเข้าศึกษาจำนวนมาก ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 ได้เปิดรับนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาเอกสุขศึกษา ตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา) (หลักสูตร 4 ปี)

ปีพ.ศ. 2530 ภาควิชาพลศึกษาได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา รับนิสิตปริญญาโทสาขาวิชาพลศึกษา ตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตพลศึกษาเป็นรุ่นแรก และในปีเดียวกันนี้ได้ปรับปรุงรายวิชากิจกรรมพลศึกษา จากเดิม “รหัสวิชา PH-ED 111, 112, 211, 212” เป็นวิชากิจกรรมพลศึกษา (Physical Education Activity) ซึ่งย่อPEA มีรหัสประจำวิชา 175XXX และมีรหัสประจำกิจกรรมพลศึกษา เช่น วิชาวอลเลย์บอล 175123, ยูโด 175155,วิชาเทนนิส 175113 เป็นต้น นอกจากนั้นยังเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการฝึกกีฬาอีกหนึ่งหลักสูตร

ปีพ.ศ. 2531 เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในโครงการผู้มีความสามารถทาง การกีฬาดีเด่น

ปีพ.ศ. 2540 เปิดรับนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาสุขศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สุขศึกษา) เป็น รุ่นแรก

ปีพ.ศ. 2541 เปิดรับนิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา เป็นรุ่นแรก

ปีพ.ศ. 2546 เปิดรับนิสิตปริญญาโท สาขาวิชานันทนาการ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นันทนาการ) เป็นรุ่นแรก และในปีเดียวกันได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี จาก 4 ปี เป็นหลักสูตร 5 ปี ตามนโยบายของรัฐบาลด้วยการพัฒนาหลักสูตรครู ซึ่งสอดคล้องกับ แนวทางการผลิตครูตามพระราชบัณญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และเปิดรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตร 5 ปี รุ่นแรกในปี พ.ศ. 2547 ทั้งสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา

ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตที่สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมและสติปัญญา

วิสัยทัศน์

ภาควิชาพลศึกษา เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพด้านพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ มีผลงานเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล ชี้นำสังคมได้

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความรอบรู้ในวิชาชีพ และมีจิตสำนึกต่อสังคม

2. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ สู่ความเป็นผู้นำ ทางพลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการ ทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล

4. บริการวิชาการและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางพลศึกษา สุขศึกษา และ นันทนาการ

5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม

6. สร้างระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยอาศัยระบบสารสนเทศและเครือข่าย ..

เว็บไซต์ภาควิชา :www.ped.edu.ku.ac.th