คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชาการศึกษา

ภาควิชาการศึกษา

ภาควิชาการศึกษา จัดตั้งพร้อมกับคณะศึกษาศาสตร์ เมื่อปี 2513 ในระยะแรกภาควิชาการศึกษายังไม่มีหลักสูตรที่เปิดสอนเพื่อผลิตบัณฑิตของภาค วิชาเอง แต่จัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆในระดับปริญญาตรีให้แก่นิสิตในหลักสูตรของ ภาควิชาอาชีวศึกษา ภาควิชาพลศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร์และคณะอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ปี พ.ศ. 2519 ภาควิชาการศึกษาได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอน 6 สาขาวิชา ได้แก่ การสอนภาษาไทย การสอนภาษาอังกฤษ การสอนคณิตศาสตร์ การสอนวิทยาศาสตร์ การสอนสังคมศึกษา การสอนภาษาฝรั่งเศส ในปี พ.ศ. 2532 มีสาขาวิชาเพิ่มอีก 2 สาขาวิชา คือ วิจัยและการประเมินผลการศึกษา และการบริหารการศึกษา

ปี พ.ศ. 2536 ภาควิชาการศึกษา เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาตรี 2 สาขาวิชา คือ การสอนคณิตศาสตร์ และการสอนวิทยาศาสตร์ ในปีเดียวกันนี้ภาควิชาได้เปิดสอนปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารการศึกษาเรียนนอกเวลาราชการได้

ปี พ.ศ. 2538 ภาควิชาการศึกษาเปิดสอนระดับปริญญาเอกสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ทันต่อการพัฒนาเทคโนโลยี และสามารถชี้นำ สังคมได้

ปี พ.ศ. 2540 ภาควิชาการศึกษาเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์

ปี พ.ศ. 2541 ภาควิชาการศึกษาเปิดสอนระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้นอีก 1 หลักสูตร คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

ปี พ.ศ. 2543 ภาควิชาการศึกษาขยายการรับนักศึกษาระดับปริญญาโทเข้าเรียน ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ ที่วิทยาเขตกระบี่

ปี พ.ศ. 2544 ภาควิชาการศึกษาเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ในโครงการผลิตนักวิจัยพัฒนาด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปี พ.ศ. 2545 ภาควิชาการศึกษา เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร

ปี พ.ศ. 2546 ภาควิชาการศึกษา เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก เข้าเรียนในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ใน ปี พ.ศ. 2547 ภาควิชาการศึกษา เปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาโทเพิ่มอีก 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โดยในปีเดียวกันนี้ ภาควิชาได้รับอนุมัติเปิดหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ ซึ่งเรียนที่วิทยาเขตบางเขน และภาควิชาการศึกษาได้เปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี เข้าเรียนในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ปี) หลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตร คือ สาขาวิชา การสอนวิทยาศาสตร์ และการสอนคณิตศาสตร์

ภาควิชาการศึกษา ได้เสนอขอปรับปรุงหลักสูตร โดยยุบรวมสาขาวิชาการสอนภาษาไทย การสอนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาฝรั่งเศส พื้นฐานการศึกษา จัดไว้รวมกันเป็น สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนจากการจัดหลักสูตรใหม่นี้จึงทำให้ภาควิชาการศึกษา มีหลักสูตรรวมของภาควิชา 6 สาขาวิชา คือ

 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
 • สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา
 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลทางการศึกษ


 • ปี พ.ศ. 2549 ภาควิชาการศึกษาเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการ ศึกษา และเปิดรับนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

  ปี พ.ศ. 2550 ภาควิชาการศึกษาเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาวิจัยและประเมินทางการศึกษา และรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

  ปี พ.ศ.2554 ภาควิชาการศึกษาเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโืท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  กล่าวโดยสรุป ภาควิชาการศึกษาได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยเปิดหลักสูตรปริญญาตรี 2 สาขาวิชา คือ การสอนวิทยาศาสตร์ และการสอนคณิตศาสตร์ หลักสูตรปริญญาโท 6 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา หลักสูตรปริญญาเอกมี 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ทั้งนี้ได้เปิดรับนักศึกษาที่วิทยาเขตบางเขนทุกสาขาวิชา และที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร

  สถานที่ตั้งของภาควิชาการศึกษา
  ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  อาคาร 3 ชั้น 2 และ ชั้น 3 เลขที่ 50 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900
  โทรศัพท์ : 02-942-8200 ต่อ 1827 โทรสาร : 02-942-8667

  ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ห้อง 3-202
 • ห้องประชุมภาควิชาการศึกษา ห้อง 3-203
 • ห้องเรียนภาควิชาการศึกษา ห้อง 3-204
 • ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา ห้อง 3-208
 • ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ห้อง 3-209,3-210
 • ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ห้อง 3-301
 • ห้องธุรการภาควิชาการศึกษา ห้อง 3-305
 • ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ห้อง 3-306
 • ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ห้อง 3-310
 • เว็บไซต์ภาควิชา :www.doed.edu.ku.ac.th