คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวได้รับการจัดตั้งขึ้นในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 107 ตอนที่ 26 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2533 นับเป็นภาควิชาที่ 5 ของคณะศึกษาศาสตร์

     ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว เดิมเป็นสาขาวิชาหนึ่งอยู่ในภาควิชาการศึกษาที่รับผิดชอบหลักสูตรจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวในระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2520 หลักสูตรสาขานี้จัดขึ้นเพื่อสนองความต้องการในการผลิตบุคลากรในระดับบัณฑิตศึกษาตามแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะที่ 4 (2520-2524) ที่เน้นความเชี่ยวชาญวิชาการเฉพาะด้าน ประกอบกับมีการประกาศใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนวิชาตามความถนัด ความสนใจ จึงจำเป็นต้องมีบุคลากรแนะแนว ต่อมาภาควิชาฯ ได้ปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งผ่านความเห็นชอบของทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2538 โดย เป็นหลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะ คือ ให้ความสำคัญกับการฝึกภาคปฎิบัติและเสริมความรู้ด้านพุทธจิตวิทยาควบคู่กับจิตวิทยาตะวันตก เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานทางด้านจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวได้ผลมีประสิทธิภาพ เพื่อให้หลักสูตรมีความเหมาะสม ทันสมัย และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ .2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ ภาควิชาฯจึงได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรโดยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อนุมัติเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับ พ.ศ. 2550 นี้ เป็นหลักสูตรที่ไม่มีรายวิชารอง และจัดวิชาเอกเลือกเป็น 3 หมวดวิชา คือ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการปรึกษา และจิตวิทยาการแนะแนว เพื่อให้ผู้เรียนเลือกเรียนได้ตามความถนัด ความสนใจเฉพาะตน นอกจากนี้ ภาควิชาฯ เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาที่กำลังทำงานอยู่ หรือมีประสบการณ์ทำงานมาแล้ว แต่ไม่สามารถลาศึกษาได้ในเวลาปกติให้ได้มีโอกาสในการเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญทางด้านจิตวิทยา และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จึงได้ทำการเปิดการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว(ภาคพิเศษ) แผน ข ในปีการศึกษา 2552 และได้ทำการปรับหลักสูตรอีกครั้งในพ.ศ. 2555 และได้รับอนุมัติ/เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือพัฒนาบุคคลเพื่อให้บุคคลรู้จักที่จะช่วยเหลือตนเองได้ จึงจำเป็นที่ผู้เรียนจะต้องมีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ประกอบกับงานที่ทำเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของบุคคล ซึ่งต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง และยึดหลักคุณธรรมเป็นสำคัญ อีกทั้งต้องมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการวิจัยและการค้นคว้าด้วยตนเอง

นอกจากนี้ ภาควิชาฯยังมีภารกิจในการจัดสอนรายวิชาต่าง ๆ ให้กับหลักสูตรอื่น ๆ ทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีรายนามต่อไปนี้

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพา วีระไวทยะ 21 มี.ค. 2533 - 18 มิ.ย. 2533
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีสะอาด ณ ลำปาง 19 มิ.ย. 2533 - 23 พ.ค. 2543
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญชัน เกียรติบุตร 24 พ.ค. 2543 - 23 พ.ค. 2547
  • รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งแสง อรุณไพโรจน์ 24 พ.ค. 2547 - 23 พ.ค. 2551
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรพิมพ์ ถิระวัฒน์ 24 พ.ค. 2551 - 23 พ.ค. 2555
  • รองศาสตราจารย์ ดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล 24 พ.ค. 2555 - ปัจจุบัน .
  • เว็บไซต์ภาควิชา :Department of Education Psychology and Guidance